Einloggen

Zgoda obejmuje tak?e profilowanie danych, które ma na celu dopasowanie oferty do moich oczekiwa? i mo?liwo?ci finansowych. Dane mog? by? przetwarzane przez okres 5 lat od sp?aty kredytu. W zakresie, w jakim podstaw? przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

kontakt provident

Warunkiem udzielenia po?yczki jest pozytywny wynik oceny zdolno?ci kredytowej konsumenta. Sta?a wysoko?? raty pod warunkiem sp?aty po?yczki zgodnie z harmonogramem sp?aty. Podanie danych osobowych jest niezb?dne do zawarcia i realizacji umowy kredytu konsumenckiego, w tym do oceny zdolno?ci kredytowej kredytobiorcy.

Twoje korzy?ci z zawarcia umowy

Administrator mo?e prosi? o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzaj?cych deklarowane informacje. Maksymalne RRSO dla po?yczki Dopasowanej tygodniowej wynosi 200,33%. Maksymalne RRSO dla po?yczki Dopasowanej miesi?cznej wynosi 145,95%. Maksymalne RRSO dla Po?yczki Samoobs?ugowej wynosi 145,95%. Minimalny i maksymalny czas obowi?zywania umowy po?yczki dla po?yczki Dopasowanej tygodniowej wynosi 13 i 130 tygodnie.

Natomiast my odnotujemy p?atno?ci ju? po 2 godzinach. Zadaniem komornika s?dowego jest odzyskanie nale?no?ci wskazanych w nakazie zap?aty/wyroku wydanym przez s?d, dlatego te? komornik b?dzie szuka? ?róde? dochodów lub maj?tku, aby d?ug odzyska?. Komornik s?dowy mo?e zaj?? wynagrodzenie, konto bankowe, lub ruchomo?? na poczet sp?aty d?ugu. Post?powanie egzekucyjne komornika wi??e si? dodatkowo z kolejnymi kosztami (op?aty komorniczej oraz kosztów czynno?ci podj?tych przez komornika), co powoduje zwi?kszenie nale?no?ci koniecznej do sp?aty. Informujemy, ?e w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji ma Pani/ Pan prawo do jej zakwestionowania i wyra?enia swojego stanowiska.

Twoje zgody

Musimy mie? pewno??, ?e rozmawiamy z osob?, której sprawa dotyczy a nie osob? do tego nieuprawnion?. Dzi?ki zawarciu ugody mo?esz sp?aci? swoje zobowi?zanie w dogodnych miesi?cznych ratach.

kontakt provident

Standardowych klauzul ochrony danych przyj?tych przez Komisj? Europejsk?. Zgadzam si?, aby moje dane osobowe podane przeze mnie oraz zebrane przez Provident Polska S.A.

Kontakt do Inspektora ochrony danych:

Do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u?ywanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Pana/ Pani? Administratorowi i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

kontakt provident

Wycofanie zgody nie ma wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Je?eli polubowne odzyskanie nale?no?ci nie przynosi skutku, firma Provident Polska SA mo?e skorzysta? z drogi s?dowej.

Inspektor ochrony danych

W zwi?zku ze ?wiadczeniem mi us?ug oraz realizowaniem przeze mnie p?atno?ci, by?y udost?pniane przez Provident Polska S.A. W celach marketingowych do innych podmiotów z Grupy International Personal Finance. Lista tych podmiotów znajduje si? na stronie /grupa. Windykacji Terenowej jest pracownikiem Provident Polska SA, co potwierdza dokument pe?nomocnictwa, który posiada przy sobie w trakcie wizyt.

W celu skorzystania z powy?szych praw nale?y skontaktowa? si? z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przys?uguje Pani/ Panu prawo dost?pu do Pani/ Pana danych oraz prawo ??dania ich sprostowania, ich usuni?cialub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstaw? przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres, na jaki zosta?a udzielona. Udzielenie poni?szych zgód jest dobrowolne.

Twoje zgody

Administrator zapewnia interwencj? pracownika, który sprawdzi dane i podejmie decyzj?. W tym celu nale?y skontaktowa? si? z Administratorem na dane wskazane powy?ej. Przys?uguje Pani/ Panu równie? prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj?cego si? ochron? danych osobowych. W celu zapewnienia odpowiednich zabezpiecze?, przekazywanie danych odbywa si? na podstawie odpowiedniej umowy, tzw.

  • Dane mog? by? te? weryfikowane w zewn?trznych bazach (np. System Dokumenty Zastrze?one).
  • Dzi?ki zawarciu ugody mo?esz sp?aci? swoje zobowi?zanie w dogodnych miesi?cznych ratach.
  • Ochron? ubezpieczeniow? w ramach umowy ProviMedyczny dla Klientów Providenta ?wiadczy UNIQA TU S.A.
  • Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Windykacji Terenowej ma mo?liwo?? odbioru pieni?dzy w gotówce. W ramach ubezpieczenia Provi?yj Zdrowo oraz ?yjZdrowo Plus, ochrona jest ?wiadczona przez UNIQA TUn? S.A. W ramach ubezpieczenia ProviZdrowie, ProviZdrowie Plus oraz w ramach Ubezpiecze? komunikacyjnych ochrona jest ?wiadczona przez UNIQA TU S.A. W ramach ubezpieczenia Provi?ycie, ochrona jest ?wiadczona przez UNIQA TUn? S.A. Ochron? ubezpieczeniow? w ramach umowy ProviMedyczny dla Klientów Providenta ?wiadczy UNIQA TU S.A. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Kontakt do Inspektora ochrony danych:

Konsekwencj? niepodania danych jest brak mo?liwo?ci zawarcia umowy kredytu konsumenckiego. Decyzja o przyznaniu Pani/ Panu kredytu konsumenckiego mo?e by? podejmowana w sposób zautomatyzowany (bez wp?ywu cz?owieka).

  • Sta?a wysoko?? raty pod warunkiem sp?aty po?yczki zgodnie z harmonogramem sp?aty.
  • W trakcie realizacji umowy kredytu konsumenckiego obs?ugiwanej przez Doradc? Klienta, Administrator w przypadku elektronicznego rejestrowania wp?aty otrzyma dane lokalizacyjne miejsca sp?aty.
  • Administrator pozyskuje dane osobowe bezpo?rednio od Pani/ Pana podczas sk?adania wniosku o kredyt konsumencki oraz zawierania i realizacji umowy kredytu konsumenckiego.
  • Przetwarzanie danych, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem b?dzie zgodne z prawem.

Mo?e Pani/ Pan przes?a? te dane innemu Administratorowi danych. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpo?rednio od Pani/ Pana podczas sk?adania wniosku o kredyt konsumencki oraz zawierania i realizacji umowy kredytu Wszystkie po?yczki pozabankowe konsumenckiego. W trakcie realizacji umowy kredytu konsumenckiego obs?ugiwanej przez Doradc? Klienta, Administrator w przypadku elektronicznego rejestrowania wp?aty otrzyma dane lokalizacyjne miejsca sp?aty.

Je?eli to nast?pi – decyzja b?dzie oparta o profilowanie, tj. Ocen? Pani/ Pana sytuacji finansowej i mo?liwo?ci sp?aty zobowi?za? z tytu?u umowy kredytu konsumenckiego (tzw. ocena zdolno?ci kredytowej). Efektem takiego dzia?ania b?dzie sprawdzenie dost?pno?ci oferty i wyliczenie kwoty kredytu konsumenckiego. Konsekwencj? tego przetwarzania b?dzie udzielenie kredytu konsumenckiego w okre?lonej kwocie b?d? odmowa udzielenia kredytu konsumenckiego. W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane s? przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy kredytu konsumenckiego lub przetwarzane na podstawie zgody – przys?uguje Pani/ Panu tak?e prawo do przenoszenia danych osobowych, tj.

Related Posts

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Translate »
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner